Templom külső

Attala templom 01 Attala templom 02 Attala templom 03 Attala templom 04
Attala templom 05 Attala templom 06 Attala templom 11 Attala templom 12
Attala templom 13 Attala templom télen 01 Attala templom télen 02 Attala templom télen 03
Attala templom télen 04 Attala templom télen 05 Attala templom télen 06 Attala templom télen 07
Templom este 01 Templom este 02 Templom este 03 Templom hátulról 00
Templom hátulról 01 Templom hátulról 02 Templom hátulról 04 Templom hátulról 05
Templom hátulról 06 Templom hátulról 07 Templom hátulról 08 Templom hátulról 09
Templom hátulról 10 Templom hátulról 11 Templom hátulról 12 Templom hátulról 13
Templom hátulról 14 Templom hátulról 15 Templom hátulról 16 Templom hátulról 17
Templom hátulról 18 Templom hátulról 19 Templom hátulról 20 Templom ősszel 01
Templom ősszel 02 Templom ősszel 03 Templom ősszel 04 Templom ősszel 05
Templom ősszel 06 Templom ősszel 07 Templom ősszel 08 Templom ősszel 09
Templom ősszel 10 Templom ősszel 11 Templom ősszel 12 Templom ősszel 13
Templom ősszel 14 Templom ősszel 15 Templom régen